Skip links

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

UMIEM W MEDIA

Szanowni Klienci, niniejszym mamy przyjemność zaprezentowania Państwu Regulamin Serwisu znajdującego się pod adresem domenowym https://umiemwmedia.pl. W regulaminie Użytkownik uzyska informację na temat zasad składania Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie, zasad płatności i dostawy czy składania reklamacji.

 • INFORMACJE PODSTAWOWE 

 • 1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Europejska Rada Usług Cyfrowych – niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
 5. Komisja Europejska – organ wykonawczy Unii Europejskiej.
 6. Komentarze – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności Serwisu.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego oraz historii jego zamówień przechowywanych przez Właściciela Serwisu. 
 9. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.
 10. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 11. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektronicznej, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera
 12. Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych. 
 13. Opinie – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności Serwisu.
 14. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod tym linkiem
 15. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Kupującego podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Serwisie, zawierająca określoną informację. 
 16. Produkty – Produkty cyfrowe, Usługi lub produkty mieszane prezentowane w Serwisie. 
 17. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności e-book, notatki wizualne, kursy online, uprzednio nagrany webinar online; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, a także kursy stacjonarne.
 18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 20. Regulamin – niniejszy dokument. 
 21. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem domenowym https://umiemwmedia.pl
 22. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Właściciela Serwisu i Kupującego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego. 
 23. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu. 
 24. ​​Treści – wszelkie informacje, w tym dane osobowe i nieosobowe wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług elektronicznych, w tym w szczególności pozostawione w sekcji Komentarze, Opinie lub Konto. 
 25. Właściciel Serwisu – usługodawcą i właścicielem Serwisu jest przedsiębiorstwo działające pod firmą Sonia Staroszyńska – Umiem w media, ul. Hallera 32G/1 40-321 Katowice, NIP: 9542703783, numer telefonu: 506190365, adres e-mail: kontakt@umiemwmedia.pl
 26. Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
  1. umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  2. umowa o świadczenie usług;
  3. umowa sprzedaży;
  4. inna umowa cywilnoprawna. 
 27. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 28. Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży, m.in. konsultacje, webinar, szkolenie online, warsztaty i zajęcia online.
 29. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto; Newsletter; usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
 30. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący. 
 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług, w którym Kupujący określa szczegóły umowy.
 32. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz.U.  z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).
 33. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2-23 r. poz. 1550 ze zm.).
 34. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 35. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 36. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
 37.   Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.

 • 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj Produktów oferowanych przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, rodzaj i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki i zasady składania Zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów w ramach Serwisu, zasady i terminy płatności, warunki dostawy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
 2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby porozumiewania się):
  1. adres przedsiębiorstwa: Sonia Staroszyńska- Umiem w media, ul. Hallera 32G/1 Katowice, 40-321;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@umiemwmedia.pl;
  3. numer telefonu: 506190365.
 3. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym korzystać z Usług elektronicznych takich jak formularz Zamówienie, Opinie czy Konto w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
 7. Właściciel Serwisu może weryfikować Treści pozostawione przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.
 8. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 9. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej. 

 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
  3. w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

 • 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE. PUNKT KONTAKTOWY 

 1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę, która wymaga posiadania Konta.
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta. 
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu.
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu, złożenia Zamówienia z zastrzeżeniem udstępu 6 poniżej. 
 6. Jeżeli założenie Konta jest niezbędne do realizacji Zamówienia, to założenie Konta odbywa się natychmiastowo po zrealizowaniu Zamówienia. Usługa elektroniczna w postaci założenia i prowadzenia Konta ma charakter ciągły. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość złożyć wniosek o likwidację Konta postępując zgodnie z ustępem 7 poniżej. 
 7. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@umiemwmedia.pl. Punkt kontaktowy właściwy jest do bezpośredniej komunikacji z:
  1. organami państw członkowskich należących do UE oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych;
  2. Użytkownikami. 
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: kontakt@umiemwmedia.pl.
 10. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 11. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
 12. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 • 5 ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. Zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu odbywa się w 3 etapach. 
 2. Pierwszym etapem jest wybór przez Kupującego Produktu z oferty opublikowanej w ramach stron i podstron Serwisu. Wybór Produktu następuje poprzez określenie jej parametrów takich jak ilość oraz klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. 
 3. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrane Produkty przenoszone są do Koszyka, po czym Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Serwisie Internetowym wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu ekranu a następnie przycisk ZAMÓWIENIE. 
 4. Weryfikując zawartość Koszyka Kupujący ma możliwość sprawdzenia informacji o Produkcie. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ. 
 5. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza wprowadzając wymagane przez ten formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli. 
 6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 7. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania ZAMÓWIENIA. 
 8. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
  1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z regulaminem. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do Zamówienia;
  2. w przypadku złożenia zamówienia na Produkt cyfrowy – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(–a), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”. Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia;
  3. jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, która może być wykonana w terminie 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z chwilą ich pełnego wykonania”;
  4. jeżeli Kupujący dokonał wyboru Usługi, której realizacja może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na rozpoczęcie usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy”;
  5. dokonać wyboru sposobu płatności. 
 9. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Warto pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji. 
 10. Ostatnim etapem procesu sprzedaży jest przyjęcie Zamówienia przez Właściciela Serwisu, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania Powiadomienia Kupujący i Właściciel Serwisu zawierają Umowę. 
 11. Kupujący ma możliwość założenia Konta, którego założenie odbywa się natychmiastowo po podaniu adresu e– mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Konta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e– mail podany przez Kupującego.

§6 INFORMACJE O CENIE PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. 
 5. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • 7 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Usługi może zostać zrealizowana poprzez: 
  1. płatności systemem BLIK; 
  2. płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej; 
  3. przelew tradycyjny;
  4. płatność kartą; 
  5. płatność ratalna oferowana przez System płatności. 
 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana w następujący sposób:
  1. w przypadku zakupu usługi konsultacji osobistej czas realizacji wynosi 8 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności przez Właściciela Serwisu;
  2. w przypadku zakupu usługi w postaci licencji na e-book zamówienie realizowane jest automatycznie w terminie 24h od momentu zaksięgowania płatności przez Właściciela Serwisu poprzez wysyłkę pliku; 
  3. w przypadku zakupu usługi w postaci kursu zamówienie realizowane jest automatycznie w terminie 24h od momentu zaksięgowania płatności przez Właściciela Serwisu poprzez udzielenie Kupującemu dostępu do systemu informatycznego Właściciela Serwisu.
 3. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. 
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Właściciela Serwisu. 
 5. Jeśli kupujący chce otrzymać FV zostanie ona wystawiona w wersji elektronicznej i przesłana na adres wskazany w formularzu Dane płatności w ciągu 48h od dokonania płatności.

§8 PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE 

 1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać:
  1. na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów;
  2. kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób;
  3. stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
  4. kierowaniu spersonalizowanych obniżek.
 3. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Właściciel Serwisu uwidacznia informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Rabat Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
 6. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.
 7. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość organizowania konkursów. Zasady organizowania konkursu regulowane są odrębnym regulaminem. 
 1. PRODUKTY CYFROWE

§9 DOSTAWA PRODUKTU CYFROWEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w §8 Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
 2. Produkt cyfrowy sprzedawany jest w formatach PDF, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. 
 3. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.
 5. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu cyfrowego, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu cyfrowego w terminie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 
 6. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu cyfrowego, jeżeli:
  1. z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu cyfrowego, lub
  2. Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie. 
 7. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 8. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu cyfrowego lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 10.  Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§ 10 LICENCJA NA PRODUKT CYFROWY

 1. Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Właściciela Serwisu, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu cyfrowego (Licencja).
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  2. w przypadku e–booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e–booka lub innego podobnego produktu dodatkowo – jego przechowywania techniką cyfrową

– chyba, że w opisie Produktu cyfrowego postanowiono inaczej.

 1. Licencja nie obejmuje prawa do:
  1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
  2. tworzenie na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
  3. przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.
 2. Licencja udzielana jest na czas określony każdorazowo wskazany w opisie Produktu. W przypadku braku wpisania okresu, na który udzielona została licencja, licencja jest udzielona na okres 1 roku. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt cyfrowy. 

§11 ZABEZPIECZENIA. AKTUALIZACJE. WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU CYFROWEGO. 

 1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego oraz informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt cyfrowy każdorazowo są podawane przy opisie Produktu cyfrowego na stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Produktu cyfrowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. w przypadku Produktu cyfrowego w postaci e-booka – posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu cyfrowego w formacie PDF;
  5. w przypadku Produktu cyfrowego w postaci kursu online – słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz aplikację do utworzenia nagrania wideo. 

III. USŁUGI

§ 12 USŁUGI

 1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Usług: 1) indywidualnych lub 2) grupowych.  
 2. Usługi mogą być realizowane online.
 3. Kupujący jest zobowiązany do ustalenia z Właścicielem Serwisu terminu wykonania Usługi, o ile termin ten nie został określony w opisie Usługi lub za pomocą systemu do umawiania spotkań. 
 4. Właściciel Serwisu umożliwia zawarcie umowy na czas określony w zamian za dokonanie:
  1. jednorazowej płatności;
  2. płatności cyklicznej;
  3. płatności w ratach.
 5. W razie dokonania zakupu w formie ratalnej, Kupujący zobowiązuje się uiścić kolejne raty w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu. 
 6. Usługa wykonana jest w okresie wskazanym w opisie Usługi lub zgodnie z przygotowanym przez Właściciela Serwisu harmonogramem. 

§ 13 DOSTAWA USŁUGI 

 1. Dostawa Usługi jest odpłatna i wliczona jest Cenę Usługi. 
 2. Dostawa Usługi online realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Microsoft Teams lub innego środka do komunikacji na odległość.

§14 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI ONLINE 

 1. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Kupującego minimalnych wymagań technicznych. Kupujący musi posiadać:
  1. urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 2. Właściciel Serwisu nie odpowiada za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, z których usług korzysta Kupujący. 
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po stronie Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu wyznaczy inny termin realizacji Usługi. 

§15 ZMIANA TERMINU WYKONANIA USŁUGI 

 1. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba. 
 2. Właściciel Serwisu niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e– mail o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 3. Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Kupującemu – zgodnie z jego decyzją.
 4. W przypadku Usług o charakterze indywidualnym Kupujący ma możliwość przesunięcia terminu nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem. Zasady określone w ustępach powyższych stosuje się odpowiednio. 

§16 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Kupujący ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z ważnych przyczyn z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli Kupującego w formie pisemnej lub dokumentowej.
 3. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn lub w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z powodu braku terminowego uiszczenia raty, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

§17 MATERIAŁY 

 1. W trakcie lub przed wykonaniem Usługi grupowej Właściciel Serwisu może udostępniać materiały.
 2. Korzystanie z materiałów możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Kupujący posiadać program umożliwiający pobranie lub otworzenie pliku w formacie PDF, doc., mp3, mp4, ZIP, RAR.
 3. Materiały mogą być przekazywane za pośrednictwem korespondencji e– mail, dedykowanej platformy lub aplikacji. Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany o sposobie uzyskania dostępu do materiałów.
 4. Materiały, które udostępnia Właściciel Serwisu zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, w tym w szczególności elementy graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Materiały alternatywnie lub łącznie:
  1. stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu lub własność podmiotu, z którym współpracuje;
  2. stanowią własność podmiotu zewnętrznego, od którego Właściciel Serwisu uzyskał odpowiednią licencję, zarówno odpłatną lub nieodpłatną,
  3. wykorzystywane są w oparciu o inną podstawę prawną, w tym w szczególności w ramach prawa cytatu lub ich źródłem jest domena publiczna.
 6. Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania materiałów wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, upubliczniania, prezentowania jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez Właściciela Serwisu – odpłatnie, jak i nieodpłatnie, innym osobom lub podmiotom.

IV. INNE ŚWIADCZENIA

§18 DOSTAWA PRODUKTU MIESZANEGO 

 1. W Serwisie mogą być oferowane Produkty mieszane. 
 2. Dostawa Produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie Produktu w Serwisie. 
 3. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Do Produktu mieszanego, którego:
  1. podstawowym świadczeniem jest Produkt cyfrowy – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkty cyfrowe;
  2. podstawowym świadczeniem jest Usługa – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi;
  3. podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt cyfrowy – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi, zaś do Produktu cyfrowego odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkt cyfrowy. 
 4. W przypadku zawarcia Umowy na Produkty cyfrowe, Usługi, Produkt mieszany, Kupujący zawiera z umowy różnego rodzaju. 
 5. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana umowa jest umową o świadczenie usług czy umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, należy stosować przepisy dotyczące Usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku Usług.

§19 ŚWIADCZENIA DODATKOWE 

 1. Oferowanym Produktom mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 
  1. dostęp do zamkniętej grupy internetowej prowadzonej na zewnętrznej platformie społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram; 
  2. udział w dodatkowych wydarzeniach, takich jak webinar online, szkolenie online, warsztaty online.
 2. Przedmiotowe świadczenia dodatkowe mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Właściciela Serwisu.
 3. Świadczenie dodatkowe mogą być świadczone w całości lub w części lub na określonych zasadach również bez konieczności uiszczania Ceny. 
 4. Właściciel Serwisu reguluje osobno warunki, tryb i zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych, w tym w postaci osobnych regulaminów. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępów 8- 14 poniżej. 
 2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w której Właściciel Serwisu wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. na adres przedsiębiorstwa: Sonia Staroszyńska – Umiem w media, ul. Hallera 32G/1 40-321, Katowice;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@umiemwmedia.pl.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o:
  1. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
  2. umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. 
 11. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 14. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§21 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT WOBEC KONSUMENTÓW 

 1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu cyfrowego zgodnie z Umową. 
 2. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował. 
 3. Produkt cyfrowy jest zgodny z Umową, jeżeli:
  1. nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
  2. występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, 
   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
  3. jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ustępie 3 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
 5. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego lub w celu korzystania z niego. 
 6. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu cyfrowego lub samego procesu zakupowego.
 7. Reklamacja powinna zostać wysłana:
  1. na adres przedsiębiorstwa: Sonia Staroszyńska – Umiem w media, ul.Hallera 32G/1 Katowice, 40-321;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@umiemwmedia.pl.
 8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 10. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT WOBEC PRZEDSIĘBIORCY 

 1. Do umów zawartych z Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
  2. odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. 
 3. Kupujący będący Przedsiębiorcą może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana:
  1. na adres przedsiębiorstwa: Sonia Staroszyńska – Umiem w media, ul. Hallera 32G/1 Katowice 40-321;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@umiemwmedia.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§23 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

§23 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

§24 SIŁA WYŻSZA

 1. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. 
 2. Niniejszy paragraf ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.

§25 ZMIANA REGULAMINU 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
  1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem;
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, z której wynika że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem;
  4. Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera — w zakresie, w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalna przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
  5. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;
  6. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych. 
 5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 6. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  1. treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  2. dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
  3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

§26 ROZSRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Właściciel Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  3. Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę (miejsca zamieszkania) Właściciela Serwisu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy.
 6. Regulamin w brzmieniu obowiązującym wchodzi w życie w dniu 25.02.2024 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego – kliknij tutaj 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy – kliknij tutaj 

Załącznik nr 3 – Zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych z Regulaminem, wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji   – kliknij tutaj 

Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta – kliknij tutaj 

Korzystając ze strony, akceptujesz wszystkie postanowienia regulaminów na niej zawartych.
Zobacz
Przewiń