Skip links

Polityka prywatności:

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO UMIEMWMEDIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SERWISU INTERNETOWEGO UMIEMWMEDIA

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie Internetowego jest Sonia Staroszyńska – Umiem w media  z siedzibą pod adresem ul. Hallera 32g/1, 40-321 Katowice, NIP: 9542703783, numer telefonu: 506190365, adres e-mail: kontakt@umiemwmedia.pl
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 
  3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
  1. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą. 
  2. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę; 
  1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG. 
  2. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach: 
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; 
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; 
 • marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
  2. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. 
  3. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy świadczenia usług czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Usługi, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym.
  4. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnej Usługi do koszyka, przeglądanie strony konkretnej Usługi w Serwisie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA 

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych 

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli. 

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 2. do przenoszenia danych; 

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują: 
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu; 
 • adres IP; 
 • wersję oprogramowania przeglądarki; 
 • system operacyjny komputera;  
 • logi systemowe; 
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak: 
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy; 
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego
 • numer NIP; 

§4 Obiorcy danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 • MANYCHAT, INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA. 
 1. Manychat jest narzędziem usprawniającym komunikację między twórcą a odbiorcami. 
 2. Wykorzystuję to narzędzie w moich mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych przeze mnie działaniach marketingowych. 
 3. Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej przeze mnie treści do zainteresowanych moimi treściami i materiałami odbiorców. 
 4. Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany.  W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do moich danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych). 
 5. Integralną częścią mojej umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa.  
Manychat jako administrator Manychat jako podmiot przetwarzający (procesor)
Manychat jest administratorem moich danych w celu zawarcia ze mną umowy, zarządzania moim kontem, przestrzegania przepisów, w tym przepisów dotyczących podatków, obowiązków księgowych. 

Manychat przetwarza w tym celu moje dane, tj. imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę firmy, e-mail a także dane użytkowników końcowych, czyli moje i innych, których dane dotyczą, posiadających w moim imieniu lub z mojego upoważnienia zgodny z prawem dostęp do usługi: dane identyfikacyjne (identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, status), powiązane strony i konta, używane produkty, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna), informacje finansowe (dane karty kredytowej, dane konta, informacje o płatności), o ile takie dane są widoczne w profilu lub zostały dobrowolnie podane. 

Manychat pełni również rolę procesora, czyli podmiotu przetwarzającego dane w moim imieniu w celu świadczenia usługi automatyzacji na podstawie zawartej ze mną umowy, w tym zapewnienie mi wsparcia, komunikacji dotyczącej mojego konta w tym narzędziu (wysyłanie ogłoszeń, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia 

i administracyjnych) oraz odpowiadanie na prośby, pytania i opinie związane z usługą, rejestrowanie działań, śledzenie błędów 

i incydentów, naprawianie błędów, zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa

 i użyteczności usługi oraz jej doskonalenie 

w moim interesie. Manychat przetwarza dane w moim imieniu do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej ze mną umowy zgodnie z jej warunkami.

 1. Dane jakie może przetwarzać Manychat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne. 
 2. W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikuję się za pomocą usługi i/lub których dane są przesyłane do usługi przeze mnie, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przeze mnie zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi Manychat.
 3. Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przeze mnie oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przeze mnie (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .  
 4. Aby przesyłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem Manychat, potrzebuje on Twojej zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu Manychat. Jeśli nie klikniesz w komunikat „Subscribe to our updates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z Manychatem nie otrzymasz ode mnie zautomatyzowanych wiadomości, wysyłanych do Ciebie za pośrednictwem Manychata. 
 5. Skorzystanie przez Ciebie z Manychata, który oferuję w ramach mojej działalności w mediach społecznościowych nie oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci mojego newslettera drogą email. Taka zgoda jest pozyskiwana oddzielnie, podczas rejestracji do newslettera i w każdej chwili możesz ją wycofywać. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim Regulaminie newslettera.  
 6. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przeze mnie i przez Manychat danych przy użyciu Manychat, to pamiętaj, że możesz się wypisać i anulować subskrypcję. Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać ode mnie wiadomości w ramach Manychat. Wycofanie zgody nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie było niezgodne z prawem. 
 7. Manychat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania ze mną umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.
 8. W związku z korzystaniem z Manychat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Manychat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.
 9. Manychat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj – https://manychat.com/legal/service-providers. Celowo nie wypisuję ich tutaj, bo mogą ulec one zmianie i bezpieczniej będzie śledzić te podmioty bezpośrednio ze strony Manychat. 
 10. Więcej o przetwarzaniu danych przez Manychat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:
 1. Mogę korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają mnie techniczne, przy obsłudze Manychat, korzystam z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieram z nimi umowy powierzenia. 
Korzystając ze strony, akceptujesz wszystkie postanowienia regulaminów na niej zawartych.
Zobacz
Przewiń