Skip links

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

SERWISU UMIEM W MEDIA 

Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2024 r. 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin został przygotowany między innymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Kodeks Cywilny, Ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Kredycie Konsumenckim. 
 2. Usługodawcą tj. podmiotem świadczącym na Państwa rzecz Usługę Newsletter jest Sonia Staroszyńska prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod firmą Sonia Staroszyńska – Umiem w media, ul. Hallera 32G/1, 40-321 Katowice, NIP: 9542703783, numer telefonu: 506190365, adres e-mail: kontakt@umiemwmedia.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu korzystania z Usługi Newsletter jest Usługodawca. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności, która dostępna jest pod tym LINKIEM.
 4. W celu korzystania z Usługi newsletter niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do zapisania się do Usługi Newsletter, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.
 5. Przed rozpoczeciem korzystania z Usługi Newsletter Usługodawca udostępnia Państwu Regulamin newslettera w sposób niedopłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. 

 

 • 2 PRZEDMIOT USŁUGI 

 

 1. Przedmiotem usługi świadczonej przez Usługodawcę jest Usługa Newsletter. Usługa ta polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Usługodawcy.  
 2. W ramach usługi może dochodzić do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi osobowymi. Istnieje możliwość uzyskania treści cyfrowych w zamian za cenę. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w § 6 Regulaminu newslettera.
 3. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną z Usługodawcą jednocześnie udostępnia Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu zapisu, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w ustępie 1 powyżej. 
 4. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną z Usługodawcą oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Usługodawcy dostępną pod poniższym LINKIEM
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter w sposób właściwy dla danej strony internetowej. 

 

 • 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. Usługa Newsletter jest w zamian za dane osobowe i polega na kierowaniu do zapisanych na listę subskrybentów osób informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. Wiadomości w ramach usługi Newsletter przesyłane są Użytkownikom w różnych dniach i o różnych godzinach.
 3. Subskrypcja oraz zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz imienia Użytkownika. 
 4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania formularza zapisu oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z Usługi Newsletter klikając link rezygnacyjny znajdujący się w otrzymanej wiadomości bądź osobiście zwracając się o usunięcie swoich danych z bazy wysyłkowej Usługodawcy. 
 6. Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. 
 7. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

 

 • 4 CZAS TRWANIA USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zakończenia świadczenia Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na podane przez nich adresy e-mail.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

 

 • 5 REKLAMACJE 

 

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@umiemwmedia.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy. 
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w świadczeniu usługi Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

 

 • 6 UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA CENĘ

 

 1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny.  
 2. Użytkownik powinien skierować zapytanie na adres mailowy kontakt@umiemwmedia.pl 
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 4. W odpowiedzi na maila, Usługodawca przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji zamówienia. 

 

 • 7 ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 
 2. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
  1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem;
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, z której wynika że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem;
  4. Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera — w zakresie, w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalna przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
  5. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;
  6. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych. 
 3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 4. Usługodawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach. 
 5. Usługodawca informuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 6. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 7. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim oraz w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Korzystając ze strony, akceptujesz wszystkie postanowienia regulaminów na niej zawartych.
Zobacz
Przewiń